CAS NO. : 2440-22-4

化學名稱 :2-(2H-苯並三氮唑-2-基)對甲苯酚; 2-(2’-羥基-5’-甲基苯基)苯並三唑

CAS NO. : 7443-25-6

化學名稱 :4-甲氧基苯亞甲基丙二酸二甲酯

CAS NO. : 27503-81-7

化學名稱 :2-苯基苯並咪唑-5-磺酸

CAS NO. : 88122-99-0

化學名稱 :辛基三嗪酮 

CAS NO. : 70356-09-1

化學名稱 :4-叔丁基-4'-甲氧基二苯酰甲烷

+86 187 6629 9236