CAS NO. : 119-47-1

化學名稱 :2,2'-亞甲基雙-(4-甲基-6-叔丁基苯酚)

CAS NO. : 27676-62-6

化學名稱 :1,3,5-三(3,5-二叔丁基-4-羥基苄基)異氰尿酸

CAS NO. : 68411-46-1

化學名稱 :N-苯基苯胺與 2,4,4-三甲基戊烯的反應產物

CAS NO. : 3076-63-9

化學名稱 :亞磷酸三(十二烷基)脂

CAS NO. : 77745-66-5

化學名稱 :亞磷酸三(十三烷基)酯

化學名稱 :歐穩德AN6136

CAS NO. : 31570-04-4;40601-76-1

化學名稱 :三(2,4-二叔丁基 )亞磷酸苯酯;三(4-叔丁基-3-羥基-2,6-二甲基苄基)異氰尿酸(1:2混合)

CAS NO. : AN 168:31570-04-4 AN 1010:6683-19-8

化學名稱 :抗氧劑AN 168 與 AN 1010 按照2:1 複配

+86 187 6629 9236