CAS NO. : AN 168:31570-04-4;AN 1010:6683-19-8

化學名稱 :抗氧劑AN 168 與抗氧劑 AN 1010 按照1:1 複配

CAS NO. : AN 168:31570-04-4;AN 1076:2082-79-3

化學名稱 :抗氧劑AN 168 與AN1076 按照4:1 複配

CAS NO. : AN 168:31570-04-4 AN 1076:2082-79-3

化學名稱 :抗氧劑AN 168 與抗氧劑 1076 按照1:1 複配。 AN 168: 三(2,4-二叔丁基)亞磷酸苯酯 AN 1076:3-(3,5-二叔丁基-4-羥基苯基)丙酸正十八烷醇酯

CAS NO. : AN 168:31570-04-4 AN 1076:2082-79-3

化學名稱 :抗氧劑AN 168 與抗氧劑 1076 按照2:1 複配。 AN 168: 三(2,4-二叔丁基)亞磷酸苯酯 AN 1076:3-(3,5-二叔丁基-4-羥基苯基)丙酸正十八烷醇酯

CAS NO. : AN 3114:27676-62-6AN 626:26741-53-7

化學名稱 :抗氧劑AN 3114 與抗氧劑 626 按照1:1 複配,AN 3114: 1,3,5-三(3,5-二叔丁基-4-羥基苄基)異氰尿酸 AN 626:雙(2,4-二叔丁基苯基)季戊四醇二亞磷酸酯

CAS NO. : AN 3114:27676-62-6 AN 626:26741-53-7

化學名稱 :抗氧劑AN 3114 與抗氧劑 626 按照1:1 複配。 AN 3114: 1,3,5-三(3,5-二叔丁基-4-羥基苄基)異氰尿酸 AN 626:雙(2,4-二叔丁基苯基)季戊四醇二亞磷酸酯

CAS NO. : AN 168:31570-04-4;AN 1010:6683-19-8;AN 626:26741-53-7

化學名稱 :抗氧劑AN 168 與抗氧劑 AN 1010,AN626的複配

CAS NO. : AN 168:31570-04-4;AN 1010:6683-19-8;AN 626:26741-53-7

化學名稱 :抗氧劑AN 168 與抗氧劑 AN 1010,AN626的複配

+86 187 6629 9236